Ghostbikers

Cycling- en Mountainbikeclub Sleidinge

Intern Reglement

 1. De statuten zijn vrij te consulteren op de website.
 2. Ieder effectief lid kan steeds, mondeling of schriftelijk maar op een correcte en opbouwende wijze, zijn mening te kennen geven aan ieder lid van het bestuur. Ook tijdens de algemene ledenvergadering wordt de mogelijkheid geboden om voorstellen te formuleren. Op de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden deze dan besproken en worden de gepaste acties ondernomen. Eventueel worden de betrokken leden op deze vergadering uitgenodigd.
 3. Bij de organisatie van evenementen eigen aan de vereniging, kan het bestuur een oproep doen naar bereidwillige leden om allerlei taken uit te voeren, bv clubrit helpen organiseren, tenten opzetten, bediening drank, parcours uitstippelen enz.
 4. Het officiële fietsseizoen op de weg start de eerste zondag van maart en eindigt de eerste zondag van oktober. Het officiële mountainbikeseizoen start op 1 oktober en eindigt op 28 februari.
 5. Het bestuur zal maandelijks de leden via een nieuwsbrief per mail informeren over de komende activiteiten.
 6. Ieder fietsend lid wordt geacht in de uitrusting van de club te rijden van zodra ze haar/hem ter beschikking werd gesteld. Het dragen van een fietshelm is verplicht ! Bijkomende uitrusting (per stuk) kan aangeschaft worden tegen de kostprijs die op onze website gepubliceerd is. Tweemaal per jaar zal een grote bestelling plaatsvinden ten einde zoveel mogelijk te groeperen. Op 1 februari voor de zomeruitrusting en op 1 september voor de winteruitrusting.
 7. Tijdens de fietstochten mag er geen vuilnis op de openbare weg worden achtergelaten. Heb respect voor de natuur en neem al je restafval (zoals papier, energiereep-verpakkingen, kapotte binnenbanden, enz.) mee tot aan de bevoorrading of aan de finish, ipv alles achteloos in de struiken te gooien. Heb tevens respect voor tragere fietsers of wandelaars die zich op de openbare weg bevinden.
 8. Ieder fietsend lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en van de verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich aan te houden.
 9. We onderscheiden drie soorten ritten: de woensdagavondritten, de georganiseerde cycling- en MTB-ritten op zaterdag/zondag en de zondagochtendritten. De afgesproken vertrektijden gecommuniceerd op het forum dienen stipt nageleefd te worden.
 10. De club is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
 11. Het bestuur zal jaarlijks de wegkapiteins aanduiden. Deze personen zijn, samen met de bestuursleden, bevoegd voor de begeleiding van de clubuitstappen. De wegkapitein kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. De rest van de groep volgt hen, zodat misverstanden tijdens de rit worden vermeden. De wegkapiteins kunnen eventueel beslissen om tijdens de rit een zone van “vrije snelheid” in te lassen. De ritverantwoordelijken bepalen op basis van de gezamenlijke kwaliteiten van de groep of, en in voorkomend geval, waar, wanneer en hoelang een dergelijke zone van vrije snelheid toegelaten is. Behoudens in geval van akkoord van de wegkapiteins, is het voor clubleden verboden om voor de groep uit te rijden of de groep te verlaten, tenzij de wegcode anders bepaalt. Fluitsignalen van de wegkapiteins zijn een verwittiging van dreigend gevaar of duiden op een te hoog tempo. Zij moeten door de groep strikt opgevolgd worden. De groep blijft steeds samen. Iedere deelnemer is ertoe gehouden zijn snelheid aan te passen aan een tempo dat iedereen kan volgen, de slagzin “samen uit, samen thuis” indachtig.
 12. Leden onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een ouder of familielid.

Wegcode: Artikel 43bis. Fietsers in groep

41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.

43bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.
43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
43bis.3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.
2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ’t wit van een fiets.
Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
OPGELET: In Nederland is men verplicht op het fietspad te rijden. Bij niet dragen van een helm kan je in Nederland geverbaliseerd worden!!


#
Reacties uitgeschakeld voor Intern Reglement