Cycling- en mountainbikeclub Ghostbikers Sleidinge VZW

STATUTEN

OPRICHTINGSSTATUTEN VAN DE GHOSTBIKERS vzw SLEIDINGE
9 december 2009

In de Algemene Vergadering van 9 december 2009 zijn samengekomen, de oprichters:

Danny Van De Walle Koperstraat 8 9940 EVERGEM
Eddy Dierickx Sint Franciesdijk 4 9185 WACHTEBEKE
Luc De Bleecker Weststraat 47 9940 SLEIDINGE
Philip Pycke Langendam 37 9940 SLEIDINGE
Gentil van Nieuwenhuyse Dikkelindestraat 146 9032 WONDELGEM
Linda Criel Dellaertsdreef 60 9940 SLEIDINGE
Marleen Speleman Sint Franciesdijk 4 9185 WACHTEBEKE
Filip Seynhaeve Leegstraat 202 9060 ZELZATE

TITEL I . ALGEMEEN

Art. 1

De VZW -Vereniging zonder Winstoogmerk – draagt de naam “de GHOSTBIKERS SLEIDINGE Vzw”.

Art. 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in de Koperstraat 8, 9940 Evergem-Doornzele, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Art. 3

Doel van de club is om zijn leden actief aan te zetten tot het beoefenen van sport, met name fietsen in groepsverband en dit zonder competitieve inslag. Een gezonde geest in een gezond lichaam waar kameraadschappelijkheid primeert. De club is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

TITEL II. LIDMAATSCHAP

Art. 4

De club staat voor iedereen open. Om toegelaten te worden moet men voorgedragen worden door minimaal 2 leden en aanvaard worden door een gewone meerderheid van het bestuur. Jongeren beneden de 14 jaar, die toch aan fietstochten wensen deel te nemen, moeten een schriftelijke toelating van hun ouders of voogd bij zich hebben, of vergezeld zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hen.

Art. 5

Clubleden zorgen ervoor dat zij mekaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens de clubactiviteiten. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club en zijn maatschappelijk doel. Eventuele geschillen die in de hierna volgende artikelen niet voorzien zijn, zullen door het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid de secretaris) doorslaggevend.

Art. 6

Om lid te worden en te blijven van mountainbike- en cyclingclub GHOSTBIKERS SLEIDINGE Vzw dient een kandidaat-lid zijn lidgeld te betalen vóór 31 december van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat. Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 10,00. Kinderen tot en met 14 jaar betalen geen lidgeld. Het lidgeld kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden.

Art. 7

Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage door het lid na drie maand van de oproeping of van rechtswege bij het overlijden van het lid.
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Daartoe dient het ontslag schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de raad van BESTUUR of bij de voorzitter van het bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering, en met tweederde meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden uitgesproken, na het betrokken lid te hebben gehoord.

Art. 8

Elk clublid is vrij te bepalen tot welke wielerbond hij toetreedt (bij voorkeur Wielerbond Vlaanderen omdat wij als club hierbij aangesloten zijn – ons stamnummer is : 720100009). Door toetreding tot de bond heb je recht op 1. rechtsbijstand – 2. een persoonlijke ongevallenverzekering – 3. dekking burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

TITEL III. BESTUUR

Art. 9

Het bestuur is belast met de algehele leiding van de club.

Art. 10

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement en andere bepalingen binnen de vereniging.

Art. 11

De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij maakt een verslag van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken en brieven met betrekking tot de club worden door hem ondertekend. Hij houdt een ledenlijst en het clubarchief bij.

Art. 12

De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt verslag van de financiële toestand. Hij maakt hiervoor jaarlijks een balans op. Hij doet uitgaven volgens de door het bestuur besloten zaken. Hij staat ook in voor de opvolging van de betaling van de lidgelden. Het bestuur heeft iedere bestuursvergadering het recht om uitleg te vragen over de toestand van de kas. Bij elke bestuursvergadering zal door de penningmeester een kasverslag worden voorgelegd. Al de uitgaven worden door het bestuur beslist.
De rekening van de club staat op naam van 3 personen. Bij PC-banking doet één persoon de verrichtingen, de rekeninguittreksels worden afgehaald en gecontroleerd door een tweede persoon.

Art. 13

De club zal bestuurd worden door minimum drie (3) en maximum tien (10) bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de leden van het bestuur verdeeld.

Art. 14

Leden kunnen opgenomen worden in het bestuur op voordracht van minimum 3 bestuursleden. De nieuwe bestuursleden moeten op de eerstvolgende algemene vergadering door 2/3 van de aanwezige leden bekrachtigd worden in hun bestuursmandaat. Het bestuur en/of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging.

Art. 15

Bij hoogoplopende twisten, fysiek en psychisch geweld, het veroorzaken van een spiraal van verwijten en agressie en soortgelijke vormen van ongepast gedrag in woord en daad, zal het bestuur ingrijpen en beslissen geval per geval op basis van de voorliggende elementen. In voorkomend geval kan het bestuur beslissen om een clublid te schorsen voor bepaalde clubactiviteiten of voor de duur van een seizoen.

Art. 16

Bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of onregelmatigheden tijdens om het even welke manifestatie georganiseerd door de club.

Art. 17 – Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen, al dan niet leden van de vereniging. De leden van de raad van bestuur worden benoemd bij oprichting van de vereniging of door de algemene vergadering, en dit voor een maximale duur van zes jaar maar herbenoembaar. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. De raad van besuur leidt de zaken van de vereniging, is bevoegd voor alle zaken en handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die uitsluitend aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling, onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald.

Art. 18

Het bestuur is verplicht tenminste eenmaal per twee maand te vergaderen, met dien verstande dat hiertoe wel een agenda aanwezig is.
Op een bestuursvergadering dienen tenminste vijf bestuursleden aanwezig te zijn om beslissingsbevoegdheid te hebben.
Tijdens de bestuursvergadering wordt de datum van de volgende bijeenkomst vastgelegd. De bestuursvergaderingen kunnen vervroegd of uitgesteld worden op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden. Voorstellen worden door een meerderheid van het bestuur verworpen of aangenomen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid van de secretaris) doorslaggevend.
Het bestuur kan voor elke vergadering agendapunten toevoegen welke door leden zijn ingebracht. Deze agendapunten dienen tenminste zeven dagen voor die vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Zij dienen tevens voorzien te zijn van een behoorlijke toelichting.
Alle uitgaven van en tijdens de bestuursvergaderingen (huur zaal, consumpties zaal of ingeval vergadering ten huize van één van de bestuursleden), voor een maximum bedrag van 25 euro, zijn ten laste van de clubkas.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Art. 19

De algemene vergadering bestaat uit het geheel van de stichters en effectieve leden. Ze heeft het soevereine gezag over de vereniging.
Haar beslissingen zijn rechtsgeldig en binden alle leden. In het bijzonder is ze bevoegd voor:

  • De wijziging van de statuten
  • De benoeming en de afzetting van de leden van de Raad van Bestuur
  • De kwijting van de bestuursleden op het einde van het werkingsjaar
  • De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
  • De ontbinding van de vereniging
  • De uitsluiting van een toetredend of effectief lid in laatste instantie

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Elk lid beschikt in de Algemene Vergadering over één stem, eventueel aangevuld met hoogstens één volmacht. Voor het stemmen bij Volmacht moet een schriftelijke en uitdrukkelijke verklaring van het afwezige lid worden voorgelegd, eventueel per elektronische post.
De Algemene Vergadering vergadert geldig als de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij voor die gevallen waarin de wet dit anders voorschrijft. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt de Algemene Vergadering opnieuw samengeroepen, waarna ze geldig vergadert, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 20

Éénmaal per jaar, bij voorkeur tijdens de maand maart, zal een algemene ledenvergadering plaatsvinden. Hierop wordt informatie verstrekt over de club en kunnen de leden vragen stellen ivm het functioneren van de club.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden of op verzoek van 2/3 van de leden.
Het bestuur houdt zich het recht voor om voorstellen, welke niet op de agenda zijn geplaatst, niet in behandeling te nemen.
De voorzitter heeft het recht om leden, welke zich op die vergadering onbehoorlijk gedragen, het woord te ontnemen of zelfs verdere bijwoning van de vergadering te ontzeggen.

TITEL V. – Rekeningen en begroting

Art. 21

Het boekjaar van de Vzw loopt van één januari tot éénendertig december. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt van heden tot éénendertig december tweeduizend en tien.
De raad van bestuur stelt de begroting op voor het komende dienstjaar, en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. – ONTBINDING en VEREFFENING

Art. 22

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een bestuurslid, in zover het aantal werkende leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.
De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig bepaalde, of door een gerechtelijke beslissing. Artikel 20 van voormelde wet vereist een aanwezigheid van twee derden (2/3) der aanwezigen.

Art. 23

In geval van ontbinding/vereffening van de club zal het actief na aanzuivering der schulden overgedragen worden aan een liefdadige instelling. Unaniem werd gekozen voor To Walk Again van de atleet Marc Herremans – website www.sporta.be.

TITEL VI. – BENOEMINGEN

De algemene vergadering heeft heden, overeenkomstig de wet en de statuten, benoemd tot leden van de raad van bestuur:

Danny Van De Walle Koperstraat 8 9940 EVERGEM
Eddy Dierickx Sint Franciesdijk 4 9185 WACHTEBEKE
Philip Pycke Langendam 37 9940 SLEIDINGE

De raad van BESTUUR heeft heden, overeenkomstig de wet en de statuten, volgende functies vastgesteld :

Voorzitter: Van De Walle Danny
hierboven reeds nader benoemd
Ondervoorzitter Van Nieuwenhuyse Gentil
Dikkelindestraat 146, 9032 WONDELGEM
Secretaris: Pycke Philip
hierboven reeds nader benoemd
Penningmeester: Dierickx Eddy
hierboven reeds nader benoemd
Bestuursleden: Filip Seynhaeve
Luc De Bleecker Marleen Speleman Linda Criel

Bestuursleden hebben geen recht op aanspraak voor vergoeding, in welke zin dan ook, voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten. Bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken.
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 9 december 2009.
De ondergetekenden,

Danny Van De Walle Gentil Van Nieuwenhuyse
Voorzitter Ondervoorzitter
Philip Pycke Eddy Dierickx
Secretaris Penningmeester
Bestuursleden
Filip Seynhaeve Marleen Speleman
Luc De Bleecker Linda Criel